Lựa chọn hạ tầng cho Deep Learning: Cloud so với On-premises

Bạn có thể đã nhiều lần nghe đến những tranh luận về vấn đề này: Cloud (nền tảng đám mây) hay On-premises (hạ tầng tại chỗ)? Hoặc cả hai? Có thể bạn muốn chuyển một số ứng dụng của mình lên đám mây. Nhưng ngoài ra, do những thay đổi về chính sách bảo mật dữ…