Tính năng Auto-tiering ở bucket-level của lưu trữ Object với Cloudian

Việc sử dụng các tầng lưu trữ khác nhau trong kiến ​​trúc lưu trữ dữ liệu có giá trị rất lớn để đảm bảo rằng các tập dữ liệu khác nhau của bạn được lưu trữ trên loại công nghệ thích hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu cách hệ thống Cloudian HyperStore hỗ trợ lưu trữ đối…

Mạng ảo hóa hoạt động như thế nào?

Ảo hóa mạng (Network Virtualization) sử dụng tính trừu tượng để cô lập các ứng dụng và tài nguyên khỏi các thiết bị phần cứng mạng, cũng như hạ tầng vật lý bên dưới. Các lợi ích bao gồm cấp phát tài nguyên nhanh hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn. Khái niệm tổng thể của…