Tài liệu: Triển khai hạ tầng Big Data trên nền tảng ảo hóa ZeroStack

Chữ “Big” trong Big Data gần như chưa thể hiện hết những gì đang thực sự diễn ra trong ngành công nghiệp IT của chúng ta hiện nay. Khối lượng, mức độ biến động mạnh và sự đa dạng về dữ liệu đang được tạo ra đã lấn lướt khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng và khả năng phân tích của chúng ta hiện nay.

Chúng ta hiện đang trải nghiệm định luật Moore về tăng trưởng dữ liệu:
Đữ liệu đang tăng gấp đôi sau mỗi 18 tháng!

Trong tài liệu này, nhà cung cấp nền tảng cloud tự vận hành ZeroStack giới thiệu phương án triển khai hạ tầng cho Big Data trên nền tảng cloud.


Điền tên và email để tải tài liệu.

 

Liên hệ tác giả