Một góc nhìn về khả năng tăng tốc của GPU so với CPU – Một ngày của nhà Khoa học Dữ liệu AI

Khi một người phát triển phần mềm truyền thống chuyển hướng sang phát triển các phần mềm AI, lúc đầu họ không quan tâm nhiều việc sử dụng CPU hay GPU với hệ thống train cho máy. Có thể khối lượng dữ liệu chưa nhiều chưa cần đến tăng tốc hoặc cho rằng máy chủ…