Hệ thống lưu trữ dự phòng – Backup Storage

Backup Storage là gì? Backup storage là lưu trữ dự phòng, bên ngoài thiết bị dành cho các file và dữ liệu ứng dụng. Dựa trên cả phần cứng và phần mềm, cho phép bảo trì, quản lý và truy xuất các dữ liệu sao lưu quan trọng một cách an toàn. Các loại backup…