Những Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) đỉnh cao 2023: NVIDIA, OpenAI, Google AI, Deepmind và nhiều hơn nữa.

Các mô hình ngôn ngữ lớn là các chương trình máy tính có thể phân tích và tạo ra văn bản. Chúng được đào tạo bằng lượng lớn dữ liệu văn bản, giúp chúng trở nên tốt hơn trong các nhiệm vụ như tạo ra văn bản. Các mô hình ngôn ngữ là nền tảng…