Tắng tốc I/O cho các cụm máy chủ đa GPU

Khi bàn đến các máy chủ tăng tốc GPU, có thể nói hệ thống DGX-2 của Nvidia rất khó bị đánh bại. 16 GPU V100 của nó được hàn lại cùng với kết nối NVLink cung cấp 2 petaflops hiệu năng tensor floating point hoặc 125 teraflops hiệu năng double precision. Cung cấp cho các GPU đó…