Cloud Bursting

Cloud bursting là một mô hình triển khai ứng dụng trong đó một ứng dụng chạy trong private cloud hoặc trung tâm dữ liệu và “bùng lên” một public cloud khi nhu cầu về năng lực tính toán gia tăng đột biến. Ưu điểm của việc triển khai hệ thống cloud kết hợp như vậy là một tổ chức chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên tính toán thêm khi cần thiết.

Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng cloud bursting cho các ứng dụng cần hiệu năng cao, các ứng dụng không trọng yếu xử lý thông tin ít nhạy cảm. Một ứng dụng có thể được triển khai cục bộ và sau đó đẩy lên đám mây để đáp ứng tại thời điểm nhu cầu cao nhất hoặc ứng dụng có thể được chuyển sang public cloud để giải phóng tài nguyên cục bộ cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh. Cloud bursting hoạt động tốt nhất cho các ứng dụng không phải phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phân phối ứng dụng phức tạp hoặc tích hợp với các ứng dụng, thành phần và hệ thống khác bên trong trung tâm dữ liệu.

Khi xem xét giải pháp cloud bursting, một tổ chức phải tính đến các yêu cầu tuân thủ quy định và bảo mật. Ví dụ, cloud bursting thường được nhắc đến là một lựa chọn khả thi cho các nhà bán lẻ khi họ thường phải trải qua các giai đoạn đỉnh điểm về nhu cầu trong mùa mua sắm trong năm. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây không nhất thiết phải cung cấp môi trường tuân thủ PCI DSS và các nhà bán lẻ có thể gây nguy hiểm cho dữ liệu nhạy cảm bằng cách đưa dữ liệu đó lên public cloud.

Các vấn đề khác liên quan đến cloud bursting phát sinh như việc không tương thích giữa các môi trường khác nhau và hạn chế về tính sẵn sàng của các công cụ quản lý. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và nhà cung cấp ảo hóa đã phát triển các công cụ để gửi các workload lên đám mây và quản lý các môi trường hybrid/kết hợp, nhưng họ thường yêu cầu tất cả các môi trường phải dựa trên cùng một nền tảng.

Liên hệ tác giả