cuDNN

cuDNN – NVidia CUDA® Deep Neural Network: Là một thư viện nền tảng cho các deep neural network được tăng tốc bởi GPU. cuDNN cung cấp các thiết lập được tinh chỉnh cho các thủ tục được chuẩn hóa như forward and backward convolution, pooling, normalization và các lớp kích hoạt. cuDNN là một phần của Deep Learning SDK do NVidia cung cấp.

Góp ý / Liên hệ tác giả