cuFFT

cuFFT – NVIDIA CUDA Fast Fourier Transform: Là một thư viện cơ sở dựa trên các thuật toán Cooley-Tukey và Bluestein nổi tiếng. Nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng thương mại và học thuật trên các lĩnh vực như vật lý tính toán, động lực phân tử, hóa lượng tử, hình ảnh địa chấn và y tế. Với sự hỗ trợ cho các phép biến đổi theo lô và số học chính xác được tối ưu hóa, nó được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng hình ảnh dựa trên học tập sâu.

Liên hệ tác giả