cuGRAPH

cuGRAPH: Là một tập hợp các thư viện phân tích đồ họa được tích hợp hoàn chỉnh vào nền tảng khoa học dữ liệu RAPIDS (RAPIDS data science platform).

Liên hệ tác giả