Direct-attached Storage

Direct-attached Storage (DAS) – Thiết bị lưu trữ trực tiếp: Là thiết bị lưu trữ được gắn liền với máy tính truy cập nó mà không thông qua hệ thống mạng nào. Ví dụ về DAS bao gồm ổ đĩa cứng, ổ đĩa thể rắn – SSD, ổ đĩa quang và các thiết bị lưu trữ gắn ngoài. Thuật ngữ “DAS” được viết tắt để phân biệt một cách đối lập với các hệ thống Storage Area Network (SAN) và Network-attached Storage (NAS), là các hệ thống lưu trữ được truy cập thông qua mạng.

Góp ý / Liên hệ tác giả