Multi-tenant

Multi-tenant – Hệ thống đa khách hàng: Trong lĩnh vực phần mềm, multi-tenant là một kiến trúc phần mềm mà ở đó một hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ chia sẻ cho nhiều khách hàng hoặc nhóm khách hàng khác nhau. Mỗi khách hàng là một người dùng, có thể được phép customize lại một số thành phần như giao diện người dùng (UI), quy tắc vận hành, nhưng không thể customize lại source code của phần mềm.

Liên hệ tác giả