Single-tenant

Single-tenantHệ thống đơn khách hàng: Trong lĩnh vực phần mềm, single-tenant là một kiến trúc phần mềm mà ở đó một khách hàng thuê hoặc sở hữu hệ thống riêng của mình, trong đó bao gồm có ứng dụng, database và có thể là phần cứng sử dụng riêng. Hệ thống có thể được customize riêng để đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng.

Góp ý / Liên hệ tác giả