Software-defined Storage

Software-defined storage (SDS) – Hệ thống lưu trữ được định nghĩa bằng phần mềm: Là thuật ngữ nói đến các dạng phần mềm máy tính dùng để quản lý lưu trữ dữ liệu một cách độc lập với phần cứng lưu trữ bên dưới. Software-defined storage thường bao gồm một dạng ảo hóa các thành phần lưu trữ để tách phần cứng lưu trữ khỏi phần mềm quản lý nó. Phần mềm cho phép môi trường SDS có thể cung cấp tính năng quản lý các policy cho các tính năng như data duplication, thin provisioning, snapshot và backup.

Phần cứng trong SDS có thể có hoặc không bao gồm phần mềm quản lý chúng. Có thể được triển khai thông qua các thiết bị lưu trữ SAN truyền thống, NAS hoặc Object Storage.

Liên hệ tác giả