GPU NVIDIA A100 đạt kết quả tốt nhất trong chỉ số Suy Luận AI cho ngành Dịch Vụ Tài Chính

Theo một cuộc khảo sát gần đây, ngành dịch vụ tài chính phụ thuộc rất nhiều vào các kỹ thuật học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning) với 3/4 tổ chức trên thế giới dựa vào các công nghệ này. Để đo lường hiệu suất trong lĩnh vực này, điểm chuẩn benchmark (benchmark) có…

Báo cáo MLPerf về Hiệu suất và Tính linh hoạt cao của AI từ NVIDIA và các Đối tác

NVIDIA cùng với các đối tác của hãng tiếp tục mang đến mức hiệu suất đào tạo AI tổng thể tốt nhất và có nhiều report nhất trên tất cả các điểm chuẩn (benchmark) với 90% các mục đến từ hệ sinh thái cho AI, được tính theo điểm chuẩn MLPerf và vừa mới chính…