Storage Array – Mảng lưu trữ là gì?

Mảng lưu trữ, hay Storage Array/Disk Array, là một hệ thống lưu trữ dữ liệu để lưu trữ dựa trên block, dựa trên file hay object storage. Thay vì lưu trữ dữ liệu trên một máy chủ, mảng lưu trữ sử dụng nhiều ổ đĩa trong một bộ lưu trữ/tủ đĩa có khả năng lưu trữ…