cuML

cuML: Là một tập hợp các thư viện học máy được tăng tốc bởi GPU cung cấp các phiên bản GPU cho tất cả các thuật toán học máy có sẵn trong scikit-learn, bộ công cụ chuyên về machine learning trên Python.

Liên hệ tác giả