Hyper-converged Infrastructure – HCI

Hyper-converged Infrastructure là gì? Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ là gì? HCI là gì?

Hyper-converged Infrastructure (HCI) – Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ: Là một cơ sở hạ tầng CNTT được định nghĩa bằng phần mềm, ảo hóa tất cả các thành phần “được định nghĩa bằng phần cứng” của các hệ thống thông thường. HCI bao gồm, ở mức tối thiểu, máy tính ảo hóa (hypervisor), một hệ thống SAN ảo hóa (software-defined storage) và network ảo hóa (software-defined network). HCI thường được chạy trên các máy chủ thương mại.