Máy chủ GPU Supermicro và các dòng card tương thích

Bảng tổng hợp toàn bộ các system của Supermicro hỗ trợ gắp GPU card và ma trận các dòng GPU card tương thích.

(Cập nhật: Tháng 9/2019)

 

Các nền tảng (X11 & H11) được chứng thực cho NVIDIA Tesla / NVIDIA GRID / NVIDIA Quadro

Server Models Description V100 M60 M10 P100 P40 P4 T4 (70W) GV100 / GP100 P5000 P6000 RTX
4000
RTX
5000
RTX
6000
RTX
8000
SBI-4119MG-X 2 GPU x
SYS-1029GQ-TVRT 4 GPU
SYS-1029GQ-TRT
SYS-1029GQ-TNRT
4 GPU j k j,a1
SYS-1029GP-TR 3 GPU j,m j j,k j,m j a1
(4 GPU)
SYS-1019GP-TT
SYS-5019GP-TT
2 GPU j j j j j j j,a1 j,a1
SYS-2029GP-TR 6 GPU n j,l j,k j,n j j,o o
SYS-4029GP-TVRT 8 GPU
SYS-4029GP-TRT 8 GPU j j j j j j,a1 a1 a1
SYS-4029GP-TRT2 10 GPU j j j j j j,a1 a1 a1
SYS-4029GP-TRT3 9 GPU
SYS-6049GP-TRT 20 GPU
SYS-7049GP-TRT 4 GPU j j,k j j j j j j
SYS-7039A-i 2 GPU y y y y y y y
SYS-7049A-T 2 GPU z z z z z z z
SYS-1029U-TR4T
SYS-1029U-TR4
SYS-1029U-TRT
SYS-1029U-TRTP
SYS-1029U-TRTP2
SYS-1029U-TR25M
SYS-1029U-TN10RT
1 GPU a,c,i a,c,h b,c,h j,a,c,i j,a,c,h c,h
(2 GPU)
c,h
(2 GPU)
j,b,c,h j,b,c,h
SYS-1029U-E1CR4T
SYS-1029U-E1CR4
SYS-1029U-E1CRT
SYS-1029U-E1CRTP
SYS-1029U-E1CRTP2
SYS-1029U-E1CR25M
1 GPU a,c,i a,c,h b,c,h j,a,c,i j,a,c,h c,h
(2 GPU)
c,h
(2 GPU)
j,b,c,h j,b,c,h
SYS-6019U-TR4T
SYS-6019U-TR4
SYS-6019U-TRT
SYS-6019U-TRTP
SYS-6019U-TRTP2
SYS-6019U-TR25M
SYS-6019U-TN4RT
1 GPU a,c,i a,c,h b,c,h j,a,c,i a,c,h c,h
(2 GPU)
c,h
(2 GPU)
j,b,c,h j,b,c,h
SYS-6029U-TR4T
SYS-6029U-TR4
SYS-6029U-TRT
SYS-6029U-TRTP
SYS-6029U-TR25M
2 GPU
(1 if indicated)
a,d,f,i j,a,d,h b,d,h a,d,f,i a,d,h h,p,q,r
(4 GPU)
h,p,q,r
(4 GPU)
j,b,d,h j,b,d,h
SYS-6029U-E1CR4T
SYS-6029U-E1CR4
SYS-6029U-E1CRT
SYS-6029U-E1CRTP
SYS-6029U-E1CR25M
2 GPU
(1 if indicated)
a,d,f,i
(1 GPU)
j,a,d,f,i b,d,f,h a,d,f,i
(1 GPU)
a,d,f,i h,p,q,r
(4 GPU)
h,p,q,r
(4 GPU)
j,b,d,f,i j,b,d,f,i
SYS-2029U-TR4T
SYS-2029U-TR4
SYS-2029U-TRT
SYS-2029U-TRTP
SYS-2029U-TR25M
2 GPU
(1 if indicated)
a,d,g,i j,a,d,h b,d,h a,d,g,i a,d,h h,p,q,r
(4 GPU)
h,p,q,r
(4 GPU)
j,b,d,h j,b,d,h
SYS-2029U-E1CR4T
SYS-2029U-E1CR4
SYS-2029U-E1CRT
SYS-2029U-E1CRTP
SYS-2029U-E1CR25M
2 GPU
(1 if indicated)
a,d,g,i
(1 GPU)
j,a,d,g,i b,d,g,i a,d,g,i
(1 GPU)
a,d,g,i h,p,q,r
(4 GPU)
h,p,q,r
(4 GPU)
j,b,d,g,i j,b,d,g,i
SYS-2029U-TN24R4T 2 GPU
(1 if indicated)
j,a,e,i b,e,i a,e,i h,p h,p j,b,e,i j,b,e,i
SYS-1029P-WT
SYS-1029P-WTR
SYS-1029P-WTRT
SYS-6019P-WT
SYS-6019P-WTR
1 GPU j,a2 j,a2
SYS-6029P-WTR
SYS-6029P-WTRT
2 GPU j,a3
SYS-1019D-FHN13TP 2 GPU
SYS-5019D-FN8TP 1 GPU
SYS-E403-9D-16C-FN13TP 2 GPU
AS -4023S-TRT 2 GPU
AS- 2023US-TR4 2 GPU a,s,t,v a,s,t,v

 

Ghi chú: Đối với các loại GPU dòng gaming / phổ thông, vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn bán hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật Thế Giới Máy Chủ để được tư vấn cụ thể.

✔ a. Thêm 1x CBL-PWEX-1016-3 cho mỗi GPU
✔ b. Thêm 1x CBL-PWEX-1017 cho mỗi GPU
✔ c. Thêm 8X FAN-0163L4
✔ d. Đối với 1 hoặc 2 GPU: Thêm 4x FAN-0166L4, 2x SNK-P0067PS, 1x MCP-310-21903-0B, 1x MCP-310-21905-0B, 1x RSC-R2UW-2E8E16
✔ e. Thêm 4x FAN-0166L4, 2x SNK-P0067PS, 1x MCP-310-21903-0B, 1x MCP-310-21904-0B
✔ f. Hàng trên cùng của khoang ổ đĩa (2, 5, 8, 11) phải không được phổ biến
✔ g. Các ổ đĩa 0-3 & 20-23 phải không được phổ biến
✔ h. Chỉ có thể hỗ trợ CPU có TDP từ 165W trở xuống; hệ thống phải được vận hành ở 30 ° C hoặc thấp hơn; Hiệu suất ổ cứng có thể bị ảnh hưởng vì vậy SSD được khuyến nghị
✔ i. Chỉ có thể hỗ trợ CPU có TDP từ 165W trở xuống; hệ thống phải được vận hành ở 25 ° C hoặc thấp hơn; Hiệu suất ổ cứng có thể bị ảnh hưởng vì vậy SSD được khuyến nghị
✔ j. Đã qua xác thực Supermicro nội bộ – Quá trình NVQual (dấu kiểm màu đỏ ✔ cho biết xác thực Supermicro đã qua và NVQual đã hoàn thành)
✔ k. Hỗ trợ tối đa hai GPU M10
✔ l. Hỗ trợ tối đa bốn GPU M60
✔ m. Hệ thống phải được vận hành ở 30 ° C hoặc thấp hơn với 2 GPU, 25 ° C hoặc thấp hơn với 3 GPU.
✔ n. Hệ thống phải được vận hành ở 30 ° C hoặc thấp hơn với 4 GPU, 25 ° C hoặc thấp hơn với 6 GPU.
✔ o. Cần có khung MCP-120-21807-0N để cài đặt GPU P4 & T4.
✔ p. Thêm 4x FAN-0166L4.
✔ q. Đối với 1 hoặc 2 GPU: Thêm 1x RSC-R2UW-2E8E16.
✔ r. Đối với 3 hoặc 4 GPU: Thêm 1x RSC-W2-66. Đối với 4 GPU: Đồng thời thêm 1x AOC-2UR66-i4XTF.
✔ s. Thêm GPU Kit, GPU đầu tiên cần được cài đặt trong Slot 5/6, WIO Left. GPU thứ hai cần được cài đặt trong Slot 1, UIO ngay.
✔ t. Các ổ đĩa 9,10,11 phải không được phổ biến
✔ u. Các ổ đĩa 2,5,8,9,10,11 phải không được phổ biến khi cài đặt 2 GPU
✔ v. Hệ thống phải được vận hành ở 30 ° C hoặc thấp hơn với 1 GPU, 25 ° C hoặc thấp hơn với 2 GPU.
✔ w. Hệ thống phải được vận hành ở 25 ° C hoặc thấp hơn với 1 GPU, 20 ° C hoặc thấp hơn với 2 GPU.
✔ x. Hệ thống chỉ hỗ trợ 1 GPU rộng gấp đôi (P40) hoặc 1-2 GPU rộng đơn (T4).
✔ y. 1 GPU được hỗ trợ ở 35 ° C: cả hai quạt phải được nâng cấp lên FAN-0077L4 và tốc độ quạt được đặt thành I / O nặng.
2 GPU được hỗ trợ ở 30 ° C: cả hai quạt phải được nâng cấp lên FAN-0077L4 và tốc độ quạt được đặt thành I / O nặng.
✔ z. 1 GPU được hỗ trợ ở 35 ° C: Quạt khung bên trái được nâng cấp lên FAN-0074L4, Tốc độ quạt được đặt thành I / O nặng.
2 GPU được hỗ trợ ở 30 ° C: Quạt khung bên trái được nâng cấp lên FAN-0074L4, Tốc độ quạt được đặt thành I / O nặng.
✔ a1. Yêu cầu phần cứng bổ sung, kiểm tra trang chi tiết thông số kỹ thuật sản phẩm.
✔ a2. Nhiệt độ hoạt động ở 35 ° C hoặc thấp hơn; thêm 5x FAN-0141L4 và 1x RSC-W2-66; đặt quạt ở tốc độ tối đa; hỗ trợ CPU có TDP 165W trở xuống
✔ a3. Nhiệt độ hoạt động ở 30 ° C hoặc thấp hơn; thêm 3x FAN-0166L4 và 2x SNK-P0067PSMB; đặt quạt ở tốc độ tối đa

 

Các nền tảng (X10) được chứng thực cho NVIDIA Tesla / NVIDIA GRID

Server Models Description V100 M60 M10 P100 P40 P4
SBI-7128RG-X
SBI-7128RG-F
SBI-7128RG-F2
2 NVIDIA Tesla
(20/7U)
SYS-1028GQ-TR
SYS-1028GQ-TRT
X10 1U
4 NVIDIA GPU
7
SYS-4028GR-TR2
SYS-4028GR-TRT2
X10 4U
8 NVIDIA GPU
1 1
SYS-4028GR-TR
SYS-4028GR-TRT
X10 4U
8 NVIDIA GPU
1 1
SYS-1018GR-T
SYS-5018GR-T
X10 1U
2 NVIDIA GPU
3 , 7 7 3 3
SYS-1028GR-TRT
SYS-1028GR-TR
X10 1U
3 NVIDIA GPU
1 , 7 7 1 1
SYS-2028GR-TRT
SYS-2028GR-TR
X10 2U
4 NVIDIA GPU
1 , 7 7 1 1
SYS-2028GR-TRHT
SYS-2028GR-TRH
X10 2U
6 NVIDIA GPU
1 , 7 7 1 1
SYS-7048GR-TR X10 4U
4 NVIDIA GPU
2 , 7 7 2 2
SYS-F628G2-FC0PT+
SYS-F628G2-FC0+
SYS-F628G2-FTPT+
SYS-F628G2-FT+
SYS-F628G3-FC0PT+
SYS-F628G3-FC0+
SYS-F628G3-FTPT+
SYS-F628G3-FT+
X10 4U
12 NVIDIA GPU
4
(supports 2 per node)
SYS-6028UX-TR4 X10 2U
NVIDIA GPU
SYS-1028U-TR4+
SYS-1028U-TR4T+
SYS-1028U-TRT+
SYS-1028U-TNRTP+
SYS-1028U-TNR4T+
SYS-1028U-TNRT+
SYS-6018U-TR4+
SYS-6018U-TR4T+
SYS-6018U-TRT+
SYS-6018U-TRTP+
X10 1U
1 NVIDIA GPU
5 5
SYS-2028U-TNR4T+
SYS-2028U-TNRT+
SYS-2028U-E1CNR4T+
SYS-2028U-E1CNRT+
SYS-2028U-TR4T+
SYS-2028U-TR4+
SYS-2028U-TRTP+
SYS-2028U-TRT+
SYS-6028U-TNR4T+
SYS-6028U-TNRT+
SYS-6028U-E1CNR4T+
SYS-6028U-E1CNRT+
SYS-6028U-TR4T+
SYS-6028U-TR4+
SYS-6028U-TRTP+
SYS-6028U-TRT+
X10 2U
2 NVIDIA GPU
6 6

 

Các nền tảng (X9) được chứng thực cho NVIDIA Tesla / NVIDIA GRID

Server Models Description K8 K10*
K20M*
K20X*
K40M* K1**
K2**
K40C*
K20C*
K340
K520
K80
SBI-7127RG-E 2 NVIDIA Tesla
(20/7U)
SBI-7127RG 2 NVIDIA Tesla
(20/7U)
SYS-1027GR-TRF
SYS-1027GR-TSF
SYS-1027GR-TRFT
X9 1U
3 NVIDIA Tesla
1
SYS-1027GR-TR2
SYS-1027GR-TRT2
SYS-1027GR-72R2
SYS-1027GR-72RT2
X9 1U
3 NVIDIA Tesla
 
SYS-1027GR-TRF+
SYS-1027GR-TRFT+
X9 1U
2 NVIDIA Tesla
 
SYS-1027GR-TQF
SYS-1027GR-TQFT
X9 1U
4 NVIDIA Tesla
SYS-1017GR-TF
SYS-5017GR-TF
X9 1U
2 NVIDIA Tesla
SYS-2027GR-TRF
SYS-2027GR-TSF
SYS-2027GR-TRFT
SYS-2027GR-TR2
SYS-2027GR-TRT2
X9 2U
4 NVIDIA Tesla
1
SYS-2027GR-TRFH
SYS-2027GR-TRFHT
X9 2U
6 NVIDIA Tesla
SYS-6037R-72RFT+ X9 3U
2 NVIDIA Tesla
SYS-5037A-i X9 UP
Workstation
SYS-7037A-i
SYS-7047A-T
SYS-7047A-73
X9 DP
Workstation
SYS-4027GR-TRT
SYS-4027GR-TR
X9 4U
8 NVIDIA Tesla
K10 1
SYS-7047GR-TRF X9 4U
4 NVIDIA Tesla
SYS-7047GR-TPRF X9 4U
4 NVIDIA Tesla
SYS-F627G3-FT+
SYS-F627G3-FTPT+
SYS-F627G3-F73+
SYS-F627G3-F73PT+
SYS-F627G2-FT+
SYS-F627G2-FTPT+
SYS-F627G2-F73+
SYS-F627G2-F73PT+
X9 4U
12 NVIDIA Tesla
      4

 

* Lưu ý: Hệ thống yêu cầu cập nhật BIOS và IPMI để hỗ trợ card NVIDIA Tesla / Card Xeon Phi / AMD FirePro.
** Lưu ý: Tất cả các hệ thống chỉ có thể hỗ trợ tối đa 2 x K1 hoặc 4 x K2 cho mỗi khuyến nghị của Nvidia.
† Lưu ý: Intel Xeon Phi 3120P / 5110P / 7120P có thể được hỗ trợ trong điều kiện nhiệt hạn chế, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật của Thế Giới Máy Chủ để biết chi tiết.
Lưu ý: Để được hỗ trợ card GPU cấp độ người tiêu dùng, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật của Thế Giới Máy Chủ để biết chi tiết.✔ 1, 2, 3. Lưu ý: Cần có thêm cáp Supermicro Power cho mỗi bảng để hỗ trợ K80 / M60
✔ 4. Lưu ý: Yêu cầu 2x Supermicro FAN-015-0L4 cho mỗi node để hỗ trợ K80 / M60
✔ 5. Lưu ý: Một số cấu hình yêu cầu nâng cấp quạt và cáp nguồn GPU, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật của Thế Giới Máy Chủ để biết chi tiết
✔ 6. Lưu ý: Cần có Bộ công cụ GPU và một số cấu hình yêu cầu nâng cấp thẻ riser và có giới hạn dân số, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật của Thế Giới Máy Chủ để biết chi tiết
✔ 7. Lưu ý: Các hệ thống được chỉ định chỉ có thể hỗ trợ tối đa 2x M10 và 4x M60 GPU.

   Liên hệ tư vấn giải pháp    
1900 558879     presales@thegioimaychu.vn