Bare-metal Server

Bare-metal Server là gì? Máy chủ vật lý là gì?

Bare-metal Server – Máy chủ bare-metal: Là một máy chủ vật lý chỉ bao gồm phần cứng và dành riêng cho một khách hàng. Thuật ngữ này ngày nay thường được đề cập đến để phân biệt nó với các dạng máy chủ ảo hóa trên nền tảng đám mây hiện đại.

Bare-metal server đơn giản chỉ là một máy chủ dedicated truyền thống, được đặt thêm tên mới do sự xuất hiện của xu hướng điện toán đám mây với các máy chủ ảo hóa…

Bare-metal không có Hypervisor
Bare-metal có Hypervisor

Mỗi máy chủ logic được cấp cho một người dùng, khách hàng và họ toàn quyền khai thác phần cứng vật lý riêng biệt dành riêng cho họ. Nó không phải là các máy ảo chạy trên phần cứng được chia sẻ chung. Người dùng có thể truy cập trực tiếp và không hạn chế vào máy chủ của họ và có thể truy cập phần cứng chi tiết ở cấp component so với các máy ảo, nơi mà việc truy cập vào máy chủ vật lý chỉ được thực hiện thông qua hypervisor.