Deep Learning

Deep LearningHọc tập sâu: Là một tập hợp các thuật toán được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu với tính trừu tượng hóa ở mức cao, thông qua việc sử dụng các kiến trúc mô hình hóa, bao gồm nhiều phép biến đổi phi tuyến tính. Nó là một phần trong một loạt các phương pháp được sử dụng trong lĩnh vực machine learning trong đó dựa trên các phương thức học tập dữ liệu.

Góp ý / Liên hệ tác giả