Multi Cloud

Multi Cloud là gì? Đa đám mây là gì? Multi-cloud là gì?

Multi Cloud là một dạng dịch vụ cho phép khách hàng sự dụng dịch vụ điện toán đám mây quản lý nhiều nền tảng dịch vụ cloud của nhiều nhà cung cấp khác nhau, thông thường với đường kết nối trực tiếp, trên duy nhất một màn hình quản trị (dashboard) của nhà cung cấp dịch vụ Multi Cloud.

Các nền tảng dịch vụ đám mây như Amazon Web Service, Google Cloud và Microsoft Azure là những nền tảng lớn cho phép các dịch vụ Multi Cloud có thể kết nối, điều phối và quản trị.

____
Bài viết liên quan